Общи условия за работа с клиента

Адвокатска кантора "Христанова и Христанова"

Общите условия за работа с клиенти на Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“ уреждат отношенията с нашите клиенти.

Те се прилагат при предоставяне на правна помощ, при процесуално представителство и консултантски услуги.

1. За постигането на по-добри резултати е необходимо при възлагането на работата клиентът да предостави на нашата кантора всички документи, свързани с казуса, както и пълна информация по конкретния случай. Клиентът трябва да предостави адрес, електронен адрес и телефон за връзка.

1.1. Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“ се задължава да използва събраните от клиента лични данни и документи само за изпълнение на възложената работа. Клиентът отговаря за достоверността на предоставените данни и заявените от него обстоятелства, съответно истинността на представените оригинални документи.

1.2. С приемане на настоящите Общи условия клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закона за защита на личните данни за това, че същите могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство.

1.3 С приемане на настоящите Общи условия клиентът декларира, че дава съгласието си  Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“ да обработва личните му данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните  (Регламент  2016/679)за следните цели:

а/ получаване и отговаряне на запитвания за предоставяне на услуги и въпроси по актуални казуси;

б/ изпълнение на задълженията по сключени договори за правна помощ.

Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“  има право да нанася данните в изготвяните при изпълнение на договора документи, както и да разкрива тези данни пред трети лица (нотариуси, съдилища, съдебни изпълнители, Агенция по вписванията, банки, общински администрации, фирми и др.) във връзка с изпълнение поръчката на клиента.

1.4 С приемане на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен за възможността си да оттегли писмено по всяко време даденото по предходната точка съгласие, като това оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото преди това съгласие.

 

2. При възлагане на поръчката, същата се поема от адвокатите в кантората, като клиентът може да изрази предпочитание по отношение на адвоката, който ще работи по конкретния случай, като това не отменя съвместната работа на адвокатите в кантората.

3. При започване на работата по конкретния случай се сключва договор, като в него се уговаря адвокатският хонорар. Сумите за разходи за заплащане на държавни такси, за експертизи, за пощенски и куриерски услуги и всички други разходи, необходими за изпълнението на възложената поръчка, както и адвокатския хонорар, се заплащат преди изпълнението на възложената работа. Възможно е да бъде уговорено адвокатският хонорар да бъде заплатен на две части, като цялостното изплащане трябва да се извърши преди представяне на договора в съд, прокуратура, съдебен изпълнител, органи на предварителното производство и други физически или юридически лица, държавни и общински органи, пред които ще бъде представляван клиентът.

В случай, че някое плащане не бъде извършено в срок, Адвокатската кантора си запазва правото да преустанови работата по конкретния случай. Ако работата е извършена от Адвокатската кантора, а адвокатският хонорар не е изплатен изцяло или частично, Адвокатската кантора има право да предприеме законоустановени действия за принудително събиране на дължимите суми.

Когато някой клиент се откаже от услугите на адвокатите от кантората без основателна причина, внесеното от него възнаграждение не му се връща, а се възстановяват само неизразходваните до този момент суми за разходи. Когато се постигне извънсъдебно уреждане на спора или заведеното дело приключи със спогодба, платените адвокатски хонорари не се връщат.

4. След приключване на възложената работа, всички предоставени документи и книжа се връщат на клиента, а при наличие на оригинали – с приемо-предавателен протокол. С възлагане на поръчката клиентът се съгласява  Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“ да съхранява в досието по делото на клиента копие от предоставените документи в срок поне пет години.

5. Дадените от Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“ становища и подготвените документи са само за ползване от клиента и не могат да бъдат копирани или използвани от трети лица без писмено съгласие, освен при представянето им пред държавни и общински органи или контрагенти на клиента.

Настоящите общи условия за работа с клиенти могат да бъдат изменяни или допълвани с отделен индивидуален договор, съобразен с конкретния казус.