Гражданско право

Адвокатска кантора Христанова и Христанова осъществява:

- консултации по гражданско-правни въпроси от всякакъв характер;

- процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела пред всички инстанции по въпроси на гражданското право, в това число: по семейно и наследствено право, облигационно право, търговско право, трудово право, вещно право, транспортно право;

- процесуално представителство и защита по  обезпечителни производства и заповедни производства по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК;

- защита в производства по дела за гражданско състояние, поставяне под запрещение, за сключване на окончателен договор;

- съдействие, консултации  и подготовка на документи по защита на личните данни;

- представителство и защита по изпълнителни дела;

- абонаментно правно обслужване ;

- консултации и правни съвети и изготвяне на нотариални актове за прехвърлителни сделки/продажба, дарение, замяна, прехвърляне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане и др./; нотариални актове за собственост на недвижим имот въз основа на писмени доказателства или по давностно владение; нотариални покани, пълномощни, декларации, договори за прехвърляне собствеността върху МПС и др.

- проверка правото на собственост и вещни тежести върху недвижими имоти;

- консултации и искове по проблеми на етажната собственост.

 

- Консултации по семейно-правни въпроси;

- Брачни и предбрачни договори;

- Разводи/ по взаимно съгласие и по общия исков ред/;  всякакви брачни искове (родителски права, лични отношения с дете, издръжка и др.);

- Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

- Консултации и правно съдействие при осиновяване;

- Разрешение за напускане на страната за малолетни и непълнолетни лица;

- Разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица;

- Оспорване на произход и установяване на произход, припознаване.

- Консултации относно правата и задълженията на наследника върху наследственото имущество при наследяване по закон и по завещание;

- Определяне на КВОТИТЕ наследствени дялове;

- Изготвяне на завещания, даването им за съхранение при нотариус;

- Обявяване на завещание;

- Оспорване действителност на завещание по съдебен ред;

- Приемане на наследство по опис;

- Процедура по отказ от наследство пред районен съд;

- Искове за възстановяване на накърнена запазена част от наследството.

 

Адвокатска кантора ”Христанова и Христанова”  осъществява правна защита и съдействие по следните видове искове и  дела:

- Съдебна защита на правото на собственост /ревандикационен иск, установителен иск, негаторен иск;

- Владелчески искове;

- Доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;

- Защита на собственик срещу ползвател при застрашаване или увреждане на вещта - чл.61 от ЗС;

- Иск за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот, продаден в нарушение на чл.33 от ЗС;

- Иск за решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи - чл.32, ал.2 от ЗС;

- Искове за необходими разноски и подобрения на чужд недвижим имот; Обезщетяване на неползващия съсобственик - чл.31 от ЗС;

- Уреждане на спорове при приращения, присъединяване, преработка и намиране на вещи;

- Отмяна на решение на Общото събрание на Етажна собственост за изваждане на собственик - чл.46 от ЗС.

 

- Изготвяне  и консултиране на всякакъв вид граждански договори по Закона за задълженията и договорите, изменение и прекратяване на договори;

- Консултации и  изготвяне  договори за строителство, строително-монтажни и строително-ремонтни  дейности;

- Изготвяне предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;

- Процесуално представителство и защита  по дела за обявяване на сключен предварителен договор за окончателен по реда на чл. 19, ал.3 от ЗЗД;

- Искове за непозволено увреждане и неоснователно обогатяване;

- Искове при водене на чужда работа без пълномощие;

- Искове за обявяване нищожност на договори поради противоречие със закона и добрите нрави-чл. 26,ал.1 от ЗЗД;

- Искове за прогласяване  нищожност на сделки и сключени  договори  поради липса на съгласие, на предмет, на форма и симулация-чл. 26,ал.2 от ЗЗД;

- Искове  за унищожаемост на сделки и договори,  сключени при явно неизгодни условия и крайна нужда, при грешка, при измама или заплашване, както и сделки , сключени от недееспособен;

- Искове за неплатени наемни вноски и  ползване на вещ без правно основание след прекратяване договор за наем;

- Искове за причинени от наемателя на вещта вреди;

- Искова защита на наемателя при неизпълнение на задължения на наемодателя;

- Искове за защита на купувача при съдебно отстраняване;

- Искове при некачествено изпълнена работа по договори за изработка;

- Отговорност за вреди, причинени от друг или вещи;

- Разваляне на договори, с които се учредяват, прехвърлят, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, в това число искове за разваляне договор за  дарение и договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;

- Обявяване на действия и договори на длъжника за недействителни спрямо негов кредитор/ Павлов иск/- чл. 135 от ЗЗД.

 

Адвокатска кантора ”Христанова и Христанова”   извършва следните услуги по Търговския закон:

- Регистрация на фирми и вписване в Търговския регистър промени в регистрираните обстоятелства на  ЕТ, ООД /ЕООД, АД, събирателно дружество, командитно дружество, командитно дружество с акции, сдружения с нестопанска цел и техни клонове, фондации.

- Прекратяване и ликвидация на търговски дружества, заличаване на търговци; прехвърляне на търговско предприятие и дружествени дялове; преобразуване на търговски дружества; откриване и закриване на клонове; обявяване на актове на търговци и сдружения с нестопанска цел.

- Процесуално представителство и защита по търговски дела пред всички съдебни инстанции, в т. число търговска несъстоятелност.

- Правни консултации , свързани с търговското право и ЗЮЛНЦ.

- Изготвяне и консултиране  договори за търговска продажба, договори за периодична доставка; договори за лизинг; комисионни договори; спедиционни и договори за превоз; записи на заповед и всякакви други търговски сделки.

- Абонаментно правно обслужване на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел.

 

1.Процесуално представителство по трудови спорове пред всички инстанции по:

- Искове за отмяна на незаконно уволнение и възстановяване на работа;

- За обезщетение за незаконно уволнение;

- За заплащане на дължими трудови възнаграждения и обезщетения;

- Оспорване дисциплинарни наказания;

- Установяване на трудов стаж по съдебен ред;

- За реализиране на пълната имуществена отговорност на работника/служителя;

- За защита на работника срещу недопускане до работа или временно отстраняване от работа;

- Иск при трудова злопoлука или професионална болест;

- Иск за обявяване трудовия договор за недействителен;

- Осъдителни искове за незаконно задържане на трудовата книжка;

- Реализиране ограничената имуществена отговорност на работника/служителя.

2.Консултации по трудово-правни въпроси.