Транспортно право

1. Изготвяне и проверка на договори за превоз на товари; 

2. Изготвяне на общи условия към договор за превоз на товари;

3. Отговорност на превозвача за настъпили по време на превоза щети;

4. Рекламации и искове за обезщетение за вреди, настъпили за изпращача / при цялостна или частична липса на товара; при повреда на товара; при забава на извършвания транспорт/;

5. Процесуално представителство и правна защита пред всички инстанции или арбитражен съд по спорове, подчинени на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR).

6. Уреждане на въпроси със застрахователни компании във връзка със сключени застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“, автомобилна застраховка „Каско“, задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

ВАЖНО: Препоръчва се да се обърнете към нас веднага след установяване на  цялостната или частична липса на товара, повреда на товара или забава във връзка с извършвания транспорт, за да си осигурите още от самото начало целия спектър на нашите познания и опит!

 

В Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози са предвидени санкции /глоба, имуществена санкция/ за водачите на товарни автомобили и за превозвачите, в случай на нарушаване на разпоредбите на закона и/или изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 или на AETR.

Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“ предлага обжалване /оспорване/ на издадените на основание Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози:

- актове за установяване на административно нарушение;

- наказателни постановления;

- заповеди за налагане на принудителна административна мярка.

 

ВАЖНО: Препоръчва се да се обърнете към нас веднага след съставянето на акта за установяване на административно нарушение, получаването на наказателно постановление, узнаването за издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка, за да си осигурите още от самото начало целия спектър на нашите познания и опит!

 

Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“  предлага и процесуално представителство и правна защита пред районни и административни съдилища.

 

1.Консултации  и подготовка на документи,  както и представителство пред областните отдели на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ във връзка с:

- издаване на лиценз за международен автомобилен превоз на товари /лиценз на Общността/; лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България;

- настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза за извършване на превоз на товари на територията на Република България или в лиценза на Общността;

- извършвани проверки на превозвача от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

2. Обжалване на:

- отказ за издаване или за продължаване срока на лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или на лиценз на Общността;

- заповеди за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или на лиценз на Общността;

- заповеди, с които е наложена принудителна административна мярка – временно спиране на дейността по извършване на превоз на товари на територията на Република България/международен превоз на товари.

 

1.Консултации  и подготовка на документи,  както и представителство пред РИОСВ, на чиято територия е седалището на заявителя, във връзка с:

- регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци;

- вписване на промени в заявените данни и обстоятелства;

- прекратяване на регистрацията по заявление на заинтересованото лице.

2. Обжалване на:

- отказ за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци;

- решения за прекратяване на регистрацията за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци.

ВАЖНО: В случай на две нарушения на изисквания на Закона за управление на отпадъците или на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, установени с влезли в сила наказателни постановления за период от три години, регистрацията за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци се прекратява!

3. Консултации  относно необходимите документи за водене на отчетност и предоставяне на информация за дейността по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци.

 

Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“ предлага първоначален преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови документи, свързани с трудовото правоотношение между работодател и работник, назначен на длъжност: “шофьор, товарен автомобил“:

- трудови договори и анекси към тях, длъжности характеристики, заповеди за назначаване, уволнение, преназначаване на служители, дисциплинарни производства;

- други заповеди и декларации с цел защита правата и законните интереси на работодателя;

- инструкция за (ежедневен) инструктаж на шофьорите за правилно и безопасно управление на товарните автомобили;

- инструкция относно спазването на  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ, L 102 от 11 април 2006 г.), Регламент (ЕИО) 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ, L 370 от 31 декември 1985 г.) или съответно на AETR;

- периоди на кормуване, прекъсване и почивки на шофьорите, както и изключения от изискванията съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година и тълкувателните указания към него;

- инструкция за укрепване на товари при превоз с товарни автомобили съобразена с разпоредбите на  Наредба №7 от 27.04.2018 год. за укрепване на превозваните товари, в сила от 20.05.2018 год. и  актовете на европейското законодателство.

- заплащане на труда и допълнителни възнаграждения на шофьорите-приложимо законодателство при международен транспорт;

- командироване в държави-членки на ЕС.