Лицензи, разрешения, удостоверения и регистрации

Общата уредба на лицензионните, разрешителни и регистрационни режими е регламентирана в ЗАКОНА за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Специализираната нормативна уредба на различните видове лицензионни, регистрационни и разрешителни режими се съдържа в редица нормативни актове, регулиращи специфичните обществени отношения.

Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“ предлага:

- Предварителни юридически консултации относно различните лицензионни, регистрационни и разрешителни режими;

- Изготвяне на необходимия пакет от документи; 

- Представителство пред компетентните държавни и общински органи;

- Юридическо съдействие при отказ от вписване в съответните регистри, отнемане на лицензи, заличаване на регистрации и др. 

- Вписване на настъпили промени на обстоятелства, които се отразяват в съответните регистри.

В нашата практика сме съдействали за издаване на: 

  • Лиценз за извършване на частна охранителна дейност;
  • Лиценз за извършване на международен превоз на товари;
  • Лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България;
  • Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка техническата изправност на пътните превозни средства;
  • Удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи;
  • Удостоверение за вписване на строител в Централния професионален регистър на строителите;
  • Регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци;
  • Регистрация на обект за търговия на дребно с храни/на заведение за обществено хранене в Областна дирекция по безопасност на храните;
  • Регистрация на търговски обект в общината към населеното място, където се намира обектът;
  • Категоризация на обект.