Абонаментно обслужване

Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“ предлага абонаментно правно обслужване на физически лица и търговски дружества, както и на юридически лица с нестопанска цел.

Целта на  абонаментно правно обслужване е за определен период от време да се предоставят всички необходими за нормалното функциониране на дейността на клиента правни услуги, в това число и решаване на внезапно възникнали правни проблеми, освен обичайните такива.

Преимуществата на абонаментното правно обслужване пред използването на адвокатски услуги „на парче“ са безспорно доказани в практиката.

На първо място, на клиентите, сключили договор за  абонаментно правно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми.

На второ място, при сключен  договор за  абонаментно правно обслужване адвокатът  първоначално се запознава обстойно, а впоследствие следи отблизо дейността на клиента и от относимата нормативната уредба. Задълбоченото познаване на особеностите на даден бизнес помагат за по-бързото намиране на правилни  решения при решаването на казуси от различно естество. Ето защо, в може би над 90 % от случаите, довереният адвокат ще достигне до решение и ще даде съвет в пъти по-бързо от случайно нает негов колега, който не познава дейността на клиента, независимо от това колко добър специалист е той.

На трето място, когато става въпрос за цени, практиката показва,че абонаментното правно обслужване е икономически най-изгодният метод за заплащане на адвокатски услуги.

И не на последно място, при абонаментното правно обслужване се създава взаимно доверие и сигурност в отношенията „адвокат – клиент“.

Какво включва абонаментното правно обслужване:

1. Устни, писмени консултации, онлайн консултации, консултации по телефон – по всеки  въпрос /казус клиентът получава писмено или устно становище.

2. Първоначален преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешно-фирмени документи (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред, етичен кодекс, актове по Общия регламент за защита на данните  (Регламент  2016/679) и Закона за защита на личните данни и други), както и при необходимост тяхното последващо коригиране при промяна в законодателството.

3. Предоставяне на писмени и устни становища по правни въпроси в целия спектър на правото, включително по трудовоправни казуси.

4. Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжности характеристики, заповеди за назначаване, уволнение, преназначаване на служители, дисциплинарни производства, декларации по Общия регламент за защита на данните  (Регламент  2016/679) и Закона за защита на личните данни.

5. Консултации по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, подзаконовите актове и актовете на европейското законодателство, свързани с този закон.

6. Съставяне и проверка на договори.

7. Осигуряване на адвокат при провеждане на преговори с Ваши контрагенти и клиенти.

8. Подготовка и водене на съдебни процеси по общия ред за защита интересите на дружеството. Съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за явяване на дела се дължи допълнително възнаграждение на адвокат.

9. Изготвяне на нотариални покани за доброволно изпълнение на задълженията към Вас от страна на Ваши клиенти и контрагенти.

10. Образуване и водене на заповедни производства и на изпълнителни дела при Частен съдебен изпълнител за събиране на вземания.

11. Изготвяне на документи във връзка с юридическия статус на дружеството по Търговския закон и Закона за търговския регистър – промяна, изменение и допълнение на Дружествения договор, договори за управление, регистриране на промяна в обстоятелствата на дружеството, подготовка на документи за общи събрания на съдружниците или акционерите (покани, списъци на присъстващите, протоколи за взетите решения), както и за заседанията на съвета на директорите, евентуално  участие в самите и заседания и др.

12. Проучване, консултиране и изготвяне на необходимите документи по сделки с недвижими имоти.

13. Правно обслужване по всички допълнително възникнали казуси в текущата Ви работа!

Цената за  абонаментно правно обслужване се определя индивидуално, съобразно изискванията и нуждите на клиента.

Услуги, извън уговореното абонаментно правно обслужване, се заплащат допълнително на база подписан договор за правна помощ.